Fair practice code

Galerie LKG de Ploegh conformeert zich aan de Gallery Fair Practice Code. Die als volgt luidt:

  1. De betreffende galerie legt de relatie tussen de galerie en de kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere zaken die in dit document kunnen worden vastgelegd zijn onder meer: monitoring en evaluatie van de afspraken, doelstellingen van beide partijen (bijvoorbeeld ten aanzien van internationale zichtbaarheid), de relatie met een tweede galerie, afspraken over de verrekening van eventuele kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals voor vervoer, fotografie, verzekering of de opbouw van een tentoonstelling. Modelcontracten zijn beschikbaar op de website van de Nederlandse Galerie Vereniging (NGA).
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van zijn werk totdat het volledige bedrag aan de galerie is betaald, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement of beslaglegging van de galerie.
  3. De galerie maakt het volledige kunstenaarsaandeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs over binnen 60 dagen na de verkoop van het werk van de kunstenaar, en bezorgt de kunstenaar de naam en contactgegevens van de koper en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in beheer van de galerie dienen op verzoek van de kunstenaar altijd binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd.
  5. De relatie tussen galerijen kan concurrentie en rivaliteit met zich meebrengen, maar in het geval van verschillende galerijen die dezelfde kunstenaar vertegenwoordigen, moeten de galerijen in alle opzichten trouw blijven aan de belangen van de kunstenaar in kwestie. Indien een galerie uitsluitend een kunstenaar vertegenwoordigt en daarmee optreedt als ‘moedergalerie’, en een andere galerie met deze kunstenaar een tentoonstelling wil organiseren, dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de tentoonstelling gehouden kan worden (zie bijlage voor een modelcontract Nederlandse Galerie Vereniging (NGA).
  6. Van de galerie wordt verwacht dat zij professioneel en bekwaam is en deze professionaliteit en bekwaamheid handhaaft.
  7. De galerie staat in voor de authenticiteit van het werk dat zij verkopen.* In het geval dat een werk door een erkende onafhankelijke partij als nep wordt bestempeld, kan de klant het werk teruggeven aan de galeriehouder en het bedrag laten betalen voor het werk terugbetaald.
  8. Een galerie vermeldt op hun website het volgende: hun doelstellingen, programma, werkwijze en de kunstenaars die ze vertegenwoordigen.
  9. Van een galerie wordt verwacht dat zij handelt in overeenstemming met de Fair Practice Code (fairpracticecode.nl), waarin onder meer een verzekering is opgenomen tegen ongepast gedrag in de galerie en elders.